วันพุธที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

ประวัติผู้จัดทำ
ประวัติส่วนตัว


ชื่่อ  นางสาวสังวาลย์   สีดา
ชื่อเล่น  ปูเสฉวน     รหัสนิสิต  53010512040
วัน/เดือน/ปีเกิด   26   เดือน พฤษภาคม  พ.ศ. 2534ที่อยู่  เลขที่ 53 หมู่ที่  6 ตำบล  หว้านคำ  อำเภอ  ราษีไศล   จังหวัด  ศรีสะเกษ
E-mail :  poosasuan@gmail.com
หอพัก    เบญจมาศ (มอเก่า)   

การศึกษา  กำลังศึกษาในระดับอุดมศึกษาชั้นปีที่ 3 คณะศึกษาศาสตร์ สาขาสังคมศึกษา(SO)
สถานศึกษา   มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
คติในการดำเนินชีวิต  ล้มเพื่อลุกไปข้างหน้า  ไม่ใช่ยืนเก๊กท่าอยู่กับที่

วันพุธที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

เกร็ดความรู้อาเซียน                                           อาหารประจำชาติอาเซียน           ชุดประจำชาติประเทศสมาชิกอาเซียน
                      ดอกไม้ประจำชาติอาเซียน

เปิดประตุสู่อาเซียน

เปิดประตูสู่อาเซียน


       ASEAN (อาเซียน) ย่อมาจาก Association of Southeast Asian Nations หรือ สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้  ประกอบด้วย 10 ประเทศ คือ
           1. กัมพูชา
             2. ไทย
           3. บรูไนดารุสซาลาม
           4. พม่า
           5. ฟิลิปปินส์
           6. มาเลเซีย
           7. ลาว
           8. สิงคโปร์
           9. เวียดนาม
           10. อินโดนีเซีย


เป้าหมายและวัตถุประสงค์ของอาเซียน 

        1) เพื่อส่งเสริมความร่วมมือและความช่วยเหลือซึ่งกันและกันในทางเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม เทคโนโลยี วิทยาศาสตร์ และการบริหาร
         2) เพื่อส่งเสริมสันติภาพและความมั่นคงส่วนภูมิภาค
         3) เพื่อเสริมสร้างความเจริญรุ่งเรืองทางเศรษฐกิจและพัฒนาการทางวัฒนธรรมในภูมิภาค
         4) เพื่อเสริมสร้างให้ประชาชนในอาเซียนมีความเป็นอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดี
     5) เพื่อให้ความช่วยเหลือซึ่งกันและกันในรูปแบบของการฝึกอบรมและการวิจัยและส่งเสริมการศึกษาด้านเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
       6) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของการเกษตรและอุตสาหกรรม การขยายการค้า ตลอดจนปรับปรุงการขนส่งและการคมนาคม
      7) เพื่อส่งเสริมความร่วมมืออาเซียนกับประเทศภายนอก องค์การความร่วมมือแห่งภูมิภาคอื่นๆ และองค์การระหว่างประเทศ
เพลงประจำอาเซียน 
“The ASEAN Way

            เป็นผลงานจากประเทศไทยที่ชนะเลิศจากการแข่งขันระดับภูมิภาคอาเซียน ประพันธ์โดยนายกิตติคุณ สดประเสริฐ (ทำนองและเรียบเรียง) ได้เริ่มใช้บรรเลงอย่างเป็นทางการครั้งแรกในพิธีเปิดการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 14 ในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2552 ที่อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
เนื้อร้อง
Raise our flag high, sky high
Embrace the pride in our heart
ASEAN we are bonded as one
Look-in out-ward to the world.
For peace, our goal from the very start
And prosperity to last.
WE dare to dream we care to share.
Together for ASEAN
We dare to dream,
We care to share for it's the way of ASEAN.

 เนื้อร้อง ภาษาไทย
พลิ้วลู่ลม โบกสะบัด ใต้หมู่ธงปลิวไสว
สัญญาณแห่ง สัญญาทางใจ
วันที่เรามาพบกัน
อาเซียน เป็นหนึ่ง ดังที่เราปรารถนา
เราพร้อมเดินหน้าไปตรงนั้น
หล่อหลวมจิตใจ ให้เป็นหนึ่งเดียว
อาเซียนยึดเหนี่ยวสัมพันธ์
ให้สังคมนี้ มีแต่แบ่งปัน
เศรษฐกิจ มั่นคง ก้าวไกล